SQLite3

choco install sqlite

https://www.sqlite.org/cli.html

ZARZĄDZANIE BAZAMI

Dołącz inną bazę danych do bieżącego połączenia z bazą danych:

ATTACH DATABASE file_name AS database_name; 

Optymalizacja bazy

VACUUM 

ZARZĄDZANIE TABELAMI

Tworzenie nowej tabeli

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table

primary_key INTEGER PRIMARY KEY,

column_name type NOT NULL

column_name type NULL

... 

); 

Zmiana nazwy tabeli

ALTER TABLE table_name RENAME TO new_name; 

Dodawanie kolumny do tabeli

ALTER TABLE table ADD COLUMN column_definition; 

Usuwanie kolumny z tabeli

ALTER TABLE table DROP COLUMN column_name; 

Usuwanie tabeli

DROP TABLE [IF EXISTS] table_name; 

ZARZĄDZANIE INDEKSAMI

Tworzenie indeksu

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name ON table_name (c1,c2,...) 

Usuwanie indeksu

DROP INDEX index_name; 

Tworzenie wyrażenia indeksu

CREATE INDEX index_name ON table_name(expression); 

WYSZUKIWANIE DANYCH

Zapytanie o wszystkie dane z tabeli

SELECT * FROM table_name; 

Zapytaj o dane z określonej kolumny tabeli:

SELECT c1, c2 FROM table_name; 

Zapytaj o unikalne wiersze

SELECT DISTINCT (c1) FROM table_name; 

Zapytaj o wiersze pasujące do warunku

SELECT * FROM table_name 

WHERE condition; 

Zmień nazwę kolumny w wynikach zapytania

SELECT c1 AS new_name FROM table_name; 

Szukaj za pomocą operatora LIKE

SELECT * FROM table 

WHERE column LIKE '%value%' 

Sortuj wiersze

SELECT c1, c2 FROM table_name 

ORDER BY c1 ASC [DESC], c2 ASC [DESC],...; 

Zapytania o dane z wielu tabel

SELECT * FROM table_name_1 

INNER JOIN table_name_2 ON condition; 

SELECT * FROM table_name_1 

LEFT JOIN table_name_2 ON condition; 

Policz wiersze zwrócone przez zapytanie

SELECT COUNT (*) FROM table_name; 

Grupuj  wiersze

SELECT * FROM table_name 

GROUP BY c1, c2, ...; 

Filtruj grupę wierszy

SELECT c1, aggregate(c2) FROM table_name 

GROUP BY c1 HAVING condition; 

Wyszukiwanie pełnotekstowe:

SELECT * FROM table

WHERE table MATCH 'search_query'; 

ZMIENIANIE DANYCH

Wstaw wiersz do tabeli

INSERT INTO table_name(column1,column2,...)

VALUES(value_1,value_2,...); 

Wstaw wiele wierszy do tabeli w jednej instrukcji:

INSERT INTO table_name(column1,column2,...)

VALUES(value_1,value_2,...),

(value_1,value_2,...),

(value_1,value_2,...)... 

Zmień nazwę kolumny w wynikach zapytania

SELECT c1 AS new_name FROM table_name; 

Zaktualizuj wszystkie wiersze w tabeli:

UPDATE table_name

SET c1 = v1,

 ... 

Zaktualizuj wiersze pasujące do warunku:

UPDATE table_name

SET c1 = v1,

 ... 

WHERE condition; 

Usuń wszystkie wiersze w tabeli

DELETE FROM table; 

Usuń wszystkie wiersze w tabeli

DELETE FROM table

WHERE condition;