programowanie

NRWL aplikacja pełnego stosu

npm i -g typescript

npm i -g @angular/cli

npm i -g @nestjs/cli

npm i -g nx

npm i -g @nrwl/cli

npm i -g create-nx-workspace

npm i -g @nrwl/schematics

(tekst roboczy) Na początku po zainstalowaniu NODE.JS, warto zainstalować powyższe paczki. Następnie tworzymy pusty projekt.

create-nx-workspace    

? Workspace name (e.g., org name)                                my-fullstack-app

? What to create in the new workspace                            empty

? Use Nx Cloud? (It's free and doesn't require registration.)    Yes

ng add @nrwl/schematics

(tekst roboczy) Na początku po zainstalowaniu NODE.JS, warto zainstalować powyższe paczki. Następnie tworzymy pusty projekt.